Array ( ) INDUSTRY DIRECTS
งานสัมมนา ข่าว

หลักสูตรการเขียนโปรแกรม PIC ด้วย ภาษาซี 1

ณ ห้องอบรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร "เทคนิคการฉีดพลาสติก พื้นฐาน" รุ่นที่ 10

สถาบันพลาสติก
7,500.00 บาท

สัมมนา ในหัวข้อ “ความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในกลุ่มประเทศอาเซียน”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ไม่มีค่าใช้จ่าย

การชุบแข็งชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3,000.00 บาท

เสกสรรค์ปั้นตลาด เสริมมูลค่าเพิ่ม ด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
ไม่มีค่าใช้จ่าย

การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย ใน super cluster ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมมนางาน Thailand Industry Expo 2016 องค์กรสมรรถนะสูง(HPO)

ณ อิมแพค เมืองทองธานี 
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ศูนย์ทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน ความสำคัญใน Auto Technopolis ของประเทศไทย

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ยกระดบัการผลติดว้ยระบบตดิตามและตรวจสอบงาน

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลดตน้ทุนดว้ยเทคโนโลยีแมชชนีวชิน

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ไม่มีค่าใช้จ่าย

เสวนา “เซลลูโลสประดิษฐ์” เส้นทางใหม่ของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Industry for the Future

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ไม่มีค่าใช้จ่าย

SITEX2016

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
ไม่มีค่าใช้จ่าย

test

test
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ยางรถ

โรมแรม
100.00 บาท

ทดสอบระบบ

Chiangmai
ไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมมนาทางออกทางรอดของ SME 4.0

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ
ไม่มีค่าใช้จ่าย

เทคโนโลยีการออกแบบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ PCB แบบมืออาชีพ

Challenger 1 ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี
ไม่มีค่าใช้จ่าย

BUYER MEET SUPPLIER

ห้อง Chiang-Ngern & Chiang-Thong โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ
ไม่มีค่าใช้จ่าย

Mini Exhibition & Business Matching

Challenger 1 ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ทดสอบบัตร

ทดสอบ
ไม่มีค่าใช้จ่าย

g test #1

g test a
ไม่มีค่าใช้จ่าย

test g 2

ทดสอบ
ไม่มีค่าใช้จ่าย

Move forward Thailand 4.0

BSID
100.00 บาท

Metalex

BSID
ไม่มีค่าใช้จ่าย

พลาสติกดีไซน์2018

เมืองทองธานี
10.00 บาท
ดูทั้งหมด
กลับ
งานสัมมนา ข่าว

ExxonMobil Chemical เปิดตัว Enable mPE เกรดใหม่ที่เหมาะสำหรับผลิต

The Early Warning System:ELECTRICAL AND ELECTRONICS

งานแถลงข่าวโครงการยกระดับขีดความสามารถผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

มาสด้า เปิดบ้านรับวิศวกรไทย พัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์สู่ตลาดโลก

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำของ SMEs

ข่าวประชาสัมพันธ์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

อุตสาหกรรมสิ่งทอ : ปัจจัยผลักดันให้เศรษฐกิจกัมพูชาเติบโต

ระเบียบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับทารกและเด็กของสาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันฯสิ่งทอมอบฉลากสิ่งทอ smart fabric แก่ผู้ประกอบการ

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMECN)

สมาคมไทยคอมโพสิท THAI COMPOSITES ASSOCIATION

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และผู้สูงอายุ

พิธีเปิด "Intermach & Subcon Thailand 2016"

ผอ.สพส.กสอ. และคณะ พร้อมผู้ประกอบการกว่า 20 บริษัท

ภาพบรรยากาศวันวันเปิดงานกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย SMEs

ตอบโจทย์ SME ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเริมอุตสาหกรรม

โครงการประกวดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2559

สิทธพิเศษ!! ส ำหรับสมำชิกสมำคมเครื่องจักรกลไทย เท่ำนั้น

กิจกรรม Business Matching กับ Greater Tokyo Intiative (TAMA Association)

ELMIA Subcontractor 2016 ณ เมืองเยินเชอปิง ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2016

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “THAI SUBCON UNITY GOLF 2016”

ExxonMobil Chemical เปิดตัว Enable mPE เกรดใหม่ที่เหมาะสำหรับผลิต1

ExxonMobil Chemical เปิดตัว Enable mPE เกรดใหม่ที่เหมาะสำหรับผลิต1

ExxonMobil Chemical เปิดตัว Enable mPE เกรดใหม่ที่เหมาะสำหรับผลิต1

testnew

newพลาสติก

newโพ

รายชื่อสมาชิกสมาคม

modpbyswsv

ดูทั้งหมด
กลับ